۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

اینجا زبان تعطیل است


نام تک تک زنانی که در خیابان‌های هر روز ایران دش‌آلوده می‌‌شوند.


زبان چه می‌‌کند اینجا
اینجا دهان
 جر می‌‌خورد به عربده
فواره می‌‌زند سم
از حفره ی ستم
زبانه می‌‌کشد یخ
از قعر دوزخ
اینجا زبان زباله می‌‌شود
خلاصه در کف و خون
تف و تفاله
تیزابی تنیده در نام‌های سوراخ
اینجا زبان با زن مچاله می‌‌شود 
 شتک می‌‌زند شعار ازمرگ
زخم از زوزه
می‌ پاشد از هم
بر هر چه می‌‌پاشد
تجزیه می‌‌کند
تمام ذرات را به نفرت خالص
کینه ی محض
له‌ له‌ زنان
این گوشت چرکین
این لاشه ی آویخته از چنگک
این پاندول بوگندوی هول
از ریشه ی پشمویش
جای خالی‌ چهره
به وقت مادران تمام زبان ها
اعلام تجاوز می‌‌کند
اینجا زبان تعطیل استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هر چ

هر چه می‌‌کشتند نمی‌‌مردی هی‌ هی‌ راسپوتین قاتل داری یه دوجین قتلو می‌‌شناسی فقط همین!