۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

یک چارپا : گویند که شعر....


گویند که شعر سر به سر سرّ گویم
سر در هپروت، ورد مسکر گویم
عین و دالی ز شعر و وردم بردار
بینی‌ به عیان که من شر و ور گویم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...