۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

بو دنبه فریباغ گیاهین س


بو از بودن برد آنکه رفت
دن از دانه ماند آنکه آه۳ نظر:

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...