۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

بو دنبه فریباغ گیاهین س


بو از بودن برد آنکه رفت
دن از دانه ماند آنکه آه۳ نظر:

چه کر

چه کرگدن‌کتابی‌ از آسمان افتاد نقطه‌ای از‌ش نیفتاد!