۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

بو دنبه فریباغ گیاهین س


بو از بودن برد آنکه رفت
دن از دانه ماند آنکه آه۳ نظر:

روانشاد آینده : پرزیدنت

مرگ من لمبانده پیتزای جگر حال دارد میل حلوای جگر از جگر سازم برایش بستنی روی آن ریزم مربای جگر شربت از خون جگر پیش‌اش نهم با کلمپه‌های ...