۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

بو دنبه فریباغ گیاهین س


بو از بودن برد آنکه رفت
دن از دانه ماند آنکه آه۳ نظر:

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است