۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

جمله جنگ داخلی‌
این واژه از آن من است
آن من از این است واژه
این است از واژه آن من
من از است آن واژه این
واژه من است از این آن
است از واژه من آن این
از این است واژه من آن
از است آن واژه این من
واژه آن این من از است
من این است آن واژه از
واژه است آن از این من
من این واژه از است آن
آن واژه است از من این
آن از واژه این من است
من است از واژه این آن
این واژه است آن از من
من آن است واژه این از
من این از است آن واژه


ادامه نهضت دادادارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...