۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

بیا! یا بیا!بیا !
یا بیا !
که گوشتِ ناطق
گوش ندارد
که گوشت ندارد
گوشِ عاشق
گوشه‌ی صدا
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...