۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

شیرین‌کسی‌ به


شیرین‌کسی‌ به گونِ گندم بودی
فرهادِ بیستونِ پنجم بودم

۱ نظر:

  1. http://www.nytimes.com/2012/11/21/movies/life-of-pi-directed-by-ang-lee.html?ref=movies&_r=1

    پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...