۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

سفر به ناسفر به ناکجا رفته مسافر
خانه آبادان!


۲ نظر:

من س

من سرم توی خوشه‌ها شعله‌ور بود و خرمن می‌‌رفت