۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

سفر به ناسفر به ناکجا رفته مسافر
خانه آبادان!


۲ نظر:

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی