د ش

درختی افتاده با میوه‌هایی‌ آویزان از سایه‌ای افراشته