۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

در این روز


در این روزِ سوراخ
در شیرتوشیرِ نعره‌های زنگیده
از لوله‌های منگ
به هر چه آیه و آبکی‌
هر چه چکه و چکچکه
سکه و سکسکه
تمام و کمال
اپوخه
بهتِ خشت
در فاضلابِ مدینه النحاس 

۱ نظر:

 1. من بر منبر

  منبر بر من

  من بر من بر

  منبربر من

  من بر‌من بر

  منبر من‌بر

  منب ر‌م نبر

  من برم نبر

  پاسخحذف

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...