۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

در این روز


در این روزِ سوراخ
در شیرتوشیرِ نعره‌های زنگیده
از لوله‌های منگ
به هر چه آیه و آبکی‌
هر چه چکه و چکچکه
سکه و سکسکه
تمام و کمال
اپوخه
بهتِ خشت
در فاضلابِ مدینه النحاس 

۱ نظر:

 1. من بر منبر

  منبر بر من

  من بر من بر

  منبربر من

  من بر‌من بر

  منبر من‌بر

  منب ر‌م نبر

  من برم نبر

  پاسخحذف

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...