۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

مستطیلی در آیندهِ سنگ


مستطیلی در آیندهِ سنگ
جلدِ حسین شرنگ:
هزار و سیصد و سی‌ و حشو
هزار و نهصد و پنجاه و نوح
تا قیامتِ کتاب
قهقههِ ساکتِ جمجمه
زلزله‌ِ ساکنِ اسکلت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...