۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

کودکان کهکودکان که گردِ عقربهِ جنگ پیر شوند
پروانه‌ها به اتفاق از اتفاق می‌‌افتند
بی‌ آنکه اتفاقی‌ جز
تعلیقِ اتفاق بیفتد
پروانه‌ها که زمینگیر شدند
ویرانی که به چشمِ ماهی‌ رسید
پیرانِ چند ساله چند ساعته مرده‌اند۱ نظر:

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...