۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

کودکان کهکودکان که گردِ عقربهِ جنگ پیر شوند
پروانه‌ها به اتفاق از اتفاق می‌‌افتند
بی‌ آنکه اتفاقی‌ جز
تعلیقِ اتفاق بیفتد
پروانه‌ها که زمینگیر شدند
ویرانی که به چشمِ ماهی‌ رسید
پیرانِ چند ساله چند ساعته مرده‌اند۱ نظر:

روانشاد آینده : پرزیدنت

مرگ من لمبانده پیتزای جگر حال دارد میل حلوای جگر از جگر سازم برایش بستنی روی آن ریزم مربای جگر شربت از خون جگر پیش‌اش نهم با کلمپه‌های ...