۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

کودکان کهکودکان که گردِ عقربهِ جنگ پیر شوند
پروانه‌ها به اتفاق از اتفاق می‌‌افتند
بی‌ آنکه اتفاقی‌ جز
تعلیقِ اتفاق بیفتد
پروانه‌ها که زمینگیر شدند
ویرانی که به چشمِ ماهی‌ رسید
پیرانِ چند ساله چند ساعته مرده‌اند۱ نظر:

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی