۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

به نظر می‌‌رسد


به نظر می‌‌رسد که نمی‌‌خواهد رسیده برسد نظر به نظر!
نظر به نظر می‌‌رسد که می‌‌خواهد همیشه کال برسد به نظر!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...