۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

اجنه المخفی فی‌ اسلام


اسلام
اسم لا
ام‌سلا
مالسا
سالما
ماسلا
ساملا
الاسم
لاسما
ما‌سال
لا‌ماس
سا‌مال
ملاسا
لماسا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...