۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

اجنه المخفی فی‌ اسلام


اسلام
اسم لا
ام‌سلا
مالسا
سالما
ماسلا
ساملا
الاسم
لاسما
ما‌سال
لا‌ماس
سا‌مال
ملاسا
لماسا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...