۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

اجنه المخفی فی‌ اسلام


اسلام
اسم لا
ام‌سلا
مالسا
سالما
ماسلا
ساملا
الاسم
لاسما
ما‌سال
لا‌ماس
سا‌مال
ملاسا
لماسا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...