۱۳۹۵ مرداد ۱۱, دوشنبه

تتتررررعق...


تتتررررعق...
در کمالِ محالِ نزاکت
(بگفتا آن مترقی که از نردبانِ راقیهِ ارتقا افتاده ورهمی‌ترقید):

"ای ترقی‌!
ترقی‌!
ترقی‌!
می‌ زنم بهت تر‌ر‌ر‌ر‌ر‌ر!
می‌ کنم درت قی‌ ی‌ی‌ی‌ی‌ی!"


۶ نظر:

  1. https://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/02/04/the-bernard-lewis-project/

    پاسخحذف
  2. http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/182042/kurdish-independence

    پاسخحذف
  3. http://kurdtoday.ir/news/16417/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

    پاسخحذف

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...