۱۳۹۵ مرداد ۲۵, دوشنبه

دم
به بدری مو


می‌ دمم در دم
در دمِ دمان می‌‌دمم دم به دم
می‌‌دمم در دم‌های دم‌به‌دم‌آ ین ده
دم‌های دمن ده همبرهمدردرهم برهم
دمِ درِ باغ
دمِ نمناکِ بوسه‌
دمِ سینه‌سوزِ آدم
دمِ سرخِ روان
دمِ الف‌در‌میان
دمِ زبانِ هدر
دمِ دودمانِ لوله‌ها
خود‌دمبا‌د‌کنکِ جهنده
دمِ سینه‌خیزِ گزنده
دمِ عدم
دمِ قدم
دمِ عدم‌زنان در قدم‌سوگند به اپم‌نپات و کلم‌خوردن
که دیگرهرگزهمیشه همین دم
دمِ مقدم بر عدم
دمِ هادر‌الدما
دمِ بخار‌آگینِ آش و لاشی که نخاله‌تاریخ داد به خورد‌م یک وجب روح نشست رویم پا نشد پا نمی‌‌شود تا خاستنِ دود از {فسیل و میخ‌سایه و آیهِ لعن و لایک از پاپیروس و لوح و الکتا‌ب و لپ‌تاپ
دمِ مطنطنِ دما‌مه‌
دمِ دمادم
دمِ دمدار و ندمدار
دمِ ندیده
دمِ سرد و گرم و ولرمِ روزگار‌چشیده
دمِ زهمِ زباد
در لغتنامهِ دهخدا
در دمِ با
دمِ بی‌
می‌ دمم

۱ نظر:

  1. http://www.hekmatist.org/nashriatvaentesharat/142-komonismahaneh/4469-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA.html

    پاسخحذف

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...