۱۳۹۵ مرداد ۲۲, جمعه

می‌ دمم در دم


می‌ دمم در دم
در دمِ دیگر می‌‌دمم
دم به دم می‌‌دمم در
دم‌های دم‌به‌دم‌آینده
پی‌ِ در پی‌ِ هم 
درهم میدمبا‌د‌کنکند
دمبا‌د‌کنکان خاک را
ترک می‌‌کنند می‌ ترکند
درک می‌‌کنم می‌ ترکم
به به
بیهودگیِ وقت
بی‌ وقتی‌ِ هوده

۱ نظر:

 1. می‌ دمم در دم

  در دمِ دمان می‌‌دمم

  دم به دم می‌‌دمم در

  دم‌های دم‌به‌دم‌آ

  ین

  ده

  دم‌های دمن

  ده

  همبر

  همدر

  درهم برهم
  خود‌دمبا‌د‌کنکانِ جهنده

  الف از میانِ دم

  سرخ از دمِ روان

  دمِ زبانِ هدر

  زبانه‌کش از دودِ میخ

  در دمِ با

  دمِ بی‌ می‌‌دمم

  پاسخحذف

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...