۱۳۹۵ مرداد ۲۲, جمعه

می‌ دمم در دم


می‌ دمم در دم
در دمِ دیگر می‌‌دمم
دم به دم می‌‌دمم در
دم‌های دم‌به‌دم‌آینده
پی‌ِ در پی‌ِ هم 
درهم میدمبا‌د‌کنکند
دمبا‌د‌کنکان خاک را
ترک می‌‌کنند می‌ ترکند
درک می‌‌کنم می‌ ترکم
به به
بیهودگیِ وقت
بی‌ وقتی‌ِ هوده

۱ نظر:

 1. می‌ دمم در دم

  در دمِ دمان می‌‌دمم

  دم به دم می‌‌دمم در

  دم‌های دم‌به‌دم‌آ

  ین

  ده

  دم‌های دمن

  ده

  همبر

  همدر

  درهم برهم
  خود‌دمبا‌د‌کنکانِ جهنده

  الف از میانِ دم

  سرخ از دمِ روان

  دمِ زبانِ هدر

  زبانه‌کش از دودِ میخ

  در دمِ با

  دمِ بی‌ می‌‌دمم

  پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...