۱۳۹۵ مرداد ۱۶, شنبه

یه خونه

روزِ سه سالگیِ بیبل(باز‌نویسیِ شعر‌ی که همرو تصادفا پیدا‌م که و ویدی خونه‌مون سحشون نوشمنر، دوازده سیزده سالِ پیش)


یه خونه چشمه ی صدایه
یه خونه چشمِ سید‌آوایه
یه خونه سحته تا بسازه‌
یه خونه کودومِ دعایه
یه خونه بیبلِ حیاته
یه خونه سینهِ هوایه
یه خونه آینه‌ی تهاره
یه خونه نیگِ نینوایه
یه خونه سرخِ خون و شرمه
یه خونه گرمِ ماجرایه
یه خونه باغِ لاکتابه
سایه و نورِ خطِ آیه
یه خونه زمزمه‌یِ زمینه
وای و ویلا‌ی موی مایه
یه خونه  ای مونی صدا که
یه خونه صاحبِ صدایه
یه خونه دودِ شعله‌پا بو
ای خدا یه خونه کجایه؟

۱ نظر:

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...