۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

آینده‌های وابس


آینده‌های وابسته:
نماینده زاینده پاینده فزاینده رباینده گراینده ستاینده گاینده

۲ نظر:

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...