۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

آینده‌های وابس


آینده‌های وابسته:
نماینده زاینده پاینده فزاینده رباینده گراینده ستاینده گاینده

۲ نظر:

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...