۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

آینده‌های وابس


آینده‌های وابسته:
نماینده زاینده پاینده فزاینده رباینده گراینده ستاینده گاینده

۲ نظر:

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...