۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

سگی‌ در سرمیادِ دو سگ: خاتون‌آباد‌ی-سید‌آباد‌ی
(عزادارنِ بیل-گوهر مراد)


سگی‌ در سرم خنده می‌‌لیسد
با زبانِ خیس‌اش آیندهِ جمجمه‌ام را
قلقلک می‌‌دهد
در آن تنهایی‌ دو‌گانه
سکونِ استخوانیِ انگشت
سکوتِ قهوقه‌ام را ورق خواهد زد
دهانِ باز‌م
حفرهِ خاموشِ قاه
و‌ا‌ق
خوابِ بی‌ افق
بی‌ اتفاق
کنارِ اسکلت‌ام
سگِ اسکلتی
با ژستِ نوشتن

۳ نظر:

  1. https://www.facebook.com/notes/simin-sabri/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%8A/1173168679401045

    پاسخحذف

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...