۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

سگی‌ در سرمیادِ دو سگ: خاتون‌آباد‌ی-سید‌آباد‌ی
(عزادارنِ بیل-گوهر مراد)


سگی‌ در سرم خنده می‌‌لیسد
با زبانِ خیس‌اش آیندهِ جمجمه‌ام را
قلقلک می‌‌دهد
در آن تنهایی‌ دو‌گانه
سکونِ استخوانیِ انگشت
سکوتِ قهوقه‌ام را ورق خواهد زد
دهانِ باز‌م
حفرهِ خاموشِ قاه
و‌ا‌ق
خوابِ بی‌ افق
بی‌ اتفاق
کنارِ اسکلت‌ام
سگِ اسکلتی
با ژستِ نوشتن

۳ نظر:

  1. https://www.facebook.com/notes/simin-sabri/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%8A/1173168679401045

    پاسخحذف

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...