۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

سگی‌ در سرمیادِ دو سگ: خاتون‌آباد‌ی-سید‌آباد‌ی
(عزادارنِ بیل-گوهر مراد)


سگی‌ در سرم خنده می‌‌لیسد
با زبانِ خیس‌اش آیندهِ جمجمه‌ام را
قلقلک می‌‌دهد
در آن تنهایی‌ دو‌گانه
سکونِ استخوانیِ انگشت
سکوتِ قهوقه‌ام را ورق خواهد زد
دهانِ باز‌م
حفرهِ خاموشِ قاه
و‌ا‌ق
خوابِ بی‌ افق
بی‌ اتفاق
کنارِ اسکلت‌ام
سگِ اسکلتی
با ژستِ نوشتن

۳ نظر:

  1. https://www.facebook.com/notes/simin-sabri/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%8A/1173168679401045

    پاسخحذف

"Poet"

Rana Kabbani Rana Kabbani (Poet) Born:  1958, Damascus, Syria Books:  Imperial Fictions Europes M...