۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

چراغ می‌چکد


چراغ می‌چکد از این همیشیشه اکنون
نهصد و نود و نه هزار سالِ نوری
پس از شکستنِ چکه؟

چراغ می‌چکد از این همیشیشه
باز اکنون
نهصد و نود و نه هزار
سالِ نوری پس از
شکستنِ چکه؟چراغ می‌چکد از این همیشیشه باز اکنون
اکنون که نهصد و نود و نه هزار
سالِ نوری گذشته از
شکستنِ چکه؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...