۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

به ع ش و

سلام پسعمو,
امیدوارم که نوروز و سال نو به تو و خانواده ت هم خوش بگذره!
عبدالرضا جان, مو دگه جان خودت دارم گیج ابودنوم, غیر ای دحت عموونوم که آدمون بسیار محترمی ین, هر کسی دگه تا حالا شماره مو دستی کوته ای مونی تقاضای پول کرده!
تو یه بیست سال گذشته هچکدوم ای قوم و خویشون ما هرگز به خودی زحمت نداده که حالی ای یکی ای اسیرون و گرفتارون ما بپرسه!
انتظاری هم ای کسی نی!
تو همه یه سالون مو ای خرج خورد و خوراک خودم زه و رستادوم برای گرفتارون خانواده م. به قوم و خویشون نزدیک خودم هم هر وقت تاهستوم و حتا نتاهستوم قرض م که و کمکم که!
دگه واقعا  جونم به لبم رسیده!
هنو قبض یه یه میلیون تومنی که یه ماه برای برار اسیرم و گوچگون محسن و یکی دگه م رستاده خشک نبوده تو درخواست اکنی, تویی که اریی ماشین اخری, خونه داری, کار داشتی و,...
و هر که زنگ ازنم حالی بپرسم فورا پولی اوی!
به خدا خوی یه همه پولی که تو یه سالن مو برای دیگران م رستا  اتاهستم بهترین خونه تو کانادا بخرم, مو ای همه چیزم گذشتم که خانواده م ناامید و محتاج هر کس و ناکس نبو!
کلی هم جوون بی عرضه دارین که کار ناکنن!
مو دگه خسته بودم!
واقعا اگه پولی هم داشتم اول ارستادوم برای یه قوم و خویش محتاج, نه کسی که خونه و ماشین لوکس داره!
هر چند ادونوم که تو قرض ت اوی!
مو هچ دلم ناخواهه خوی تو بگوم که چقده به چه کسونی پولم داده و  ادادنوم, به تو و هچکه دگه مربوط نهه, ولی تو که هم خودت و هم برارت خوشبختانه کار و بارتون خوبه دگه دست کم رابطه خوتون خوی مو آلوده پول نکنی!
اگه کمکن مون و برارم مهدی نهر خدا ادونه اسیر ما و یتیمون ما چه حال و روزی داشتن, آ  سالون گذشته بماند که هم مهدی و هم دو خوه زارم اسیررن و نه یر و مشتی یتیم!
خوشحالرم که رابطه مون و تو تا حالا آلوده پول نهر, خیلی دلم تنگ بو, به ویژه وقتی ادونوم که باوات حتا یه سریش به عموی در حال مرگ نزه, بهانه ش یه یر که معتاده!
مدوک که کل هم گزر بودین و مدت های که ای کار کوته هچوقت حتا گپ پولی جلو مو نزه.  آیا تو تا حالا یه دفه ای عموت پرسیتنه که خرت به چند؟
خیلی کوششم که که دشمنت ندهم!  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...