۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

همه چ

همه چیز با سماجتی چنان بی‌همه چیزانه
به هیچ می ماند که انگار
هیچ با سماجتی همه چیز‌رویِ میزانه
کاسه‌ای پر از همین جهانِ ماست
که خیار‌ی در آن خرد شده
با سماجتی دیالکتیکی می پندارد
ماتریالیسم تاریخی ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...