۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

همه چ

همه چیز با سماجتی چنان بی‌همه چیزانه
به هیچ می ماند که انگار
هیچ با سماجتی همه چیز‌رویِ میزانه
کاسه‌ای پر از همین جهانِ ماست
که خیار‌ی در آن خرد شده
با سماجتی دیالکتیکی می پندارد
ماتریالیسم تاریخی ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...