۱۴۰۲ مرداد ۷, شنبه

انساندویچ ش

 چه سر‌ی چه انجامی!

میان زندگی‌ و مرگ

انساندویچ شدم

خاکِ همیشه‌گرسنه

درسته‌قورت‌ام داد

کوه، صفحه‌ای سنگین

انداخت رویم

سایهِ دراکو‌کولا

عمرم را شکست

دریغا‌ر‌غار‌ماشینِ غمگینا!

غمشینِ ماگینا!

اینا!

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی