۱۴۰۱ آبان ۳, سه‌شنبه

پوزه‌ها و

 پوزه‌ها و زوزه‌ها

پوزه‌هایی‌ که رفتند دهان شدند

نام‌ از آن تراوید

سایه‌اش بر دست افتاد

دهان‌هایی‌ که برگشتند

سایه جویدند

زوزه کشیدند

پوزه از آنها ترسید

دچار هذیان شد

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی