۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

یاد "ف

 یاد "فرخنده شریفی"کوته آید قصهِ نوحِ دراز

هر که آمد می‌‌رود این است راز

ای دریغا آنکه آمد زود رفت!

باز مان٘د از پی بسی‌ افسانه‌ساز

رفته فرخنده ر‌هِ بی‌ بازگشت

گشت خواهد روزی این ر‌ه بر تو باز

هر که آمد بوسه بر پایش بزن

می‌ برم بر آنکه رفت این ر‌ه٘ نماز

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی