۱۴۰۲ مهر ۱۳, پنجشنبه

دوستان ر

 دوستان ریخته‌ا‌ند 

برگ‌های ابری 

پیش از شا‌رِ زرد

بر افسوس‌های ریخته

سایه می‌ سایند 

دست‌ها قار‌قار می‌‌کنند

شاخه‌ها می‌ آذرخشند

پنهان و پیدا

میانِ خشاخش و غُرُمبه 

پاییز آمده


@sharangestaan


۱۴۰۲ مهر ۹, یکشنبه

ندیده‌یی‌ات ه


ندیده‌یی‌ات هنوز از نزدیک 

آنقدر‌ که سایه‌ات درون‌ را برمباند

هیولا‌یی

خمیده بر مغز‌کی‌

در هستهِ هلویی 

که گیر کرده در گلویی

که از خود دریده‌ای

عزیز‌کِ جبار‌م

انسان را

انسان واقحقیقتا مو‌جو‌عود را

اگر ببینی‌

بی‌ اختیار می‌‌رینی!

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی