۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

اگر آب


اگر آب یادش برود
اگر در رقص
شمشیر آب شود
بریزد از شانهِ جلاد
اگر خطِ میخی‌ بروید
از سایهِ سرِ خمیده بر نطع
اگر تن‌ِ تشنه‌ با
دست‌های بسته از پشت
پشتهِ شن شود
شنِ پشته‌های پا‌شان
اگر


۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

چکش‌ها می‌‌چکند

چکش‌ها می‌‌چکند
داس‌ها به یا‌س می‌‌نشینند
ارّه‌ها می‌‌گویند آره
درخت‌ها رخت در می‌‌آورند
که تبرها آنها را متبرک کنند
میخ‌ها می‌‌خوابند
بید‌ها بیدار نمی‌‌شوند

ای بی‌


ای بی‌
ای بین
ای بینا
ای بینا‌م
ای بی‌ نامو
ای بی‌ ناموس
ای بی‌ ناموسی
ای بی‌ ناموسیرکِ منظومهِ شمشی خانم
منظورِ تو چبود؟

شغل مخک!

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/500B/production/_95419402_jojlswnv.jpg

عشقبا


عشقبازی چه باشد
دو برهم‌سوارگی
عاشقِ بیهمبازی چه کند
طی‌ِ خود سوارِ پیادگی
به همین مارکی‌دو‌سادگی‌
آه! آه!
زهی بیچارگی!

صدا می‌‌رود


صدا می‌‌رود
صدا می‌‌آید
صدا در سکوت
دستِ هفتاد جدِّ خودش را می‌‌گاید
تنها صداست که اهورا می‌‌اهریمند
اهریمن می‌ اهوراید
صدا
در مثلثِ تنها

بهار آ


بهار آیینه‌ات
ای مسیحِ شیرین
این بار
انگار باید این کیکِ مسموم را
با کون خورد و از دهان
افتاد توی چاه افعی‌ها!

RT

RT

:https://www.rt.com/news/383991-us-probe-chemical-attack-russia/


 • 2h
  Nobody trusts the Americans - not even Americans.
  Reply
  Share
  72 Likes


  •  Cyan Cherries
   1h
   Xi does in fact he invited Trump to China when he learned Trump bombed Syria
   Reply
   Share
   6 Likes


   •  Gold Hat
    1h
    Will Trump get back out of China though that is another question.
    Reply
    Share
    10 Likes


    •  Orange Candy
     1h
     he'll seek political asylum
     Reply
     Share
     4 Likes


    • 2h

    چراغ می‌چکد


    چراغ می‌چکد از این همیشیشه اکنون
    نهصد و نود و نه هزار سالِ نوری
    پس از شکستنِ چکه؟

    چراغ می‌چکد از این همیشیشه
    باز اکنون
    نهصد و نود و نه هزار
    سالِ نوری پس از
    شکستنِ چکه؟    چراغ می‌چکد از این همیشیشه باز اکنون
    اکنون که نهصد و نود و نه هزار
    سالِ نوری گذشته از
    شکستنِ چکه؟

    ما


    ما را آن کتابِ بیگانه از نامه غریب کرد

    نقط    نقطه‌ای بر دو چشمِ ه بودم
    چشمه‌ای از نقاطِ کورستم

    البع


    البعبع یا‌کلنی!
    البعبع یا‌کلنی!
    البعبع یا‌کلنی!

    یک گوش‌


    یک گوش‌ام گم شده
    یک گوشه‌م کم است


    قصفو د

      "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی