۱۳۹۷ خرداد ۳, پنجشنبه

از تور

از تورقِ تو تنهاست
صدای تورق
متن
از تن و خانهِ تن و تنِ جهان
نمانده مگر دست‌کیری
که خودکار
که خوره‌کام
عشق را ورق می زند
ورق می زند عشق
را ورق می زند

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۸, جمعه

هر چی م

(کرمونی‌مرمونی)


هر چی میرم هر جا میرم
راه نمی برتم راه نمی برم
را‌ها میرن از دور و ورم
یا گم میشن تو مو‌ا‌ی سرم
سنگینم رو پشتِ خودم
در رفته یقین فنر‌منرم
ای لشِ خلوشِ صا‌ب مردهِ مو
چقد ایور اوور ببرم
ای یه کنجویی پیدا بکنم
سرِ جا‌م بکپم نشسته برم
منقل و غوری و انبر و وافور
مدینه ئو  فاضله پدرم
هدف‌مدفتون مال خودتون
من جا‌م خوبه خوشحاله خرم

اندازهِ ک

اندازهِ کبوتری که افتاده تهِ خود
خورده آخرین تخمِ نژاد
تکانده تن از پر
شسته شانه از بال
زدوده رنگِ آسمان برای همیشه از یاد
از خودش تهی
پر از چاه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

خدا گ

خدا گوش می کند
زبان نمی کنم
گوش نمی کنم
خدا زبان می کند

برگی از منط

برگی از منطقهِ الایمان فی کتاب‌الایقان

رقمِ انیس‌الفقرا السبزوارانی

.........................

شپش نه سه رو سه زیر دارد

الله در خدا یک در یهوه دو دا

گاو ده در شیر و پستان سه در بقره دارد

موسی چهار در تورات دارد

عیسی دو و سه در اناجیل دارد

محمد سه در قرآن پنج در حدیث سه در سنت دارد

اسلام یک در ذات دو در عیب سه در بیضه دارد

علی دو در ابی طالب چهار در ذو‌الفقار سه در نهج‌البلاغه دارد

مکّه یک در کعبه یک در حجر‌الاسود دارد

مدینه سه در خود دو در فاضله دارد

جهنم سه از بهشت کم دارد

عالم دو در جهان سه در دنیا دارد

عقل برابرِ برزخ دارد

جهل قدِ خدا دارد

ایران اندازهِ کیهان

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه

کوهی خ

کوهی خسته‌ام
که کوهنوردی خسته
انداخت توی کوه
رفت توی غار
پژواکِ کوهی خسته‌ام
پژواکِ کوهی خسته‌ام
پژواکِ
کوهی
خسته
ام

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی