۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

"موتیِ بی‌ بلِ نه روزه"

ننه نه روز بو
ننه نه روزه که رو زمین نهی
ننه نه روزه که سایه‌ت گمه
ننه نه شوه که ماه
بی‌ آینه‌یه
ننه نه شو و روزه که یو
تشنه‌ی تو‌یه
نون گشنه‌ی تو‌یه
دود تلخ
خمار سینه‌ی سحته ی تو‌یه
بی‌ چشم تو سرگردونه ننه اشک
ننه غم بی‌ دل تو یتیمه
ننه بی‌ تو زبون‌چوی سرده
که بگو ننه ندر‌ندر‌ندر ننه ندرت ببهوم
ننه جونوم ندرت ببو خدا ‌ای مو ندر تو بکنه
ننه ننه ننه اکده گفتت گفتت اکده که آکبت ندر همه بودی
ننه ‌ای کوربونی سوگ
ننه‌ای ندریِ خوندگ
حالا خدا ‌ای مو ندر تو بکنه
حالا نمک‌ای زمین روته
حالا الف‌ای آسمون کوته
حالا هوا خفه بوده
حالا یو اشکهته
آتش‌زیر پولگ خوته
بی‌ تو همه چی‌ بی‌ همه چی‌ بو
همه چی‌ بو هچی نبو
هچ‌همه چی‌ بو
ای عطر و رنگ خوشه‌وون
ای ننه‌ی ننه‌وون
ای باغِ بی‌ ننه‌وون‌زمین
ننه‌ی ماهیون‌کناتِ بایر
ننه‌ی مورگکون تشنه‌گشنه
ننه‌ی آهو‌ون‌آوسی که اترسن بزاین
گوچگون‌شون ندیدن مگه رنگ شیر درنده
موگون خشک ا نگاهِ تر تو دلخوشرن ننه
نگاه تو تو یه تا چش‌کار اکنه
برهوتِ برشته‌ی لوار و هوشا و
غبار و غوغا
علف‌چر‌رمه‌وون بی‌ صاحبر
نگاه تو پستون طبیعت‌ر
نگاه تو هلیلِ صبر‌ر
امیدِ سالون خشکر
صدای تو زمزمه‌کاوارِ بارشتون کدیمر
صدای تو صدای فراوونی‌یر
صدای بر و برکتر
صدای تو ستونِ استونِ بهار‌ر
سکفِ سفید برکر
پای بلندِ پایه‌یر
صدای تو زنده رودِ خونه‌یر
زندگی‌ روون جووونر
نگاه خروشتِ چشمه‌وونر
صدای تو شو‌خونه‌ی شهرزاد‌ر
هزار و یک کصوده‌ی زندگی‌ یر
ای بی‌ بل چه خالی‌ بو زمین بی‌ تو
زمین بی‌ تو خیالی بو‌ای بی‌ بل
ای بی‌ بل سوالی بو زمین بی‌ تو
زمین بی‌ تو محالی بووووووو
بو‌بو‌بووووووووووووووو
ای بی‌ بل
دگه مگه رو سر‌راه برم
دگه مگه رو رو و زانو راه برم
دگه مگه رو زمینی‌ که تو نیستی‌ سر‌بهلوم پا نبهوم
تو زیر زمین نهی ننه
زمین تو تو‌یه ننه
تو خوی‌زمین و آسمون‌تو مونی ننه
تو مونی ننه
ای ننه‌ی‌ سر تا پام
ننه‌ی چار‌مرگ
ننه‌ی پنج‌زندگی‌
ننه‌ی نو نه روزه‌م
گوچگک نازکوم
دحترکبی‌بی‌م
بی‌ بی‌ِ بیست و هشت جونِ کوچک و جوونِ شیرین
بی‌ بی‌ِ لالا‌خونِ زهرا
بی‌ بی‌ِ مهد‌جنبونِ متین
زنِ آوازِ استک‌گلوباوا‌م
بی‌ بی‌ِ دل زمین

ا‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی زینب بلاکشوم
ا‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی بی‌ بل خوشوم
تا زنده‌یوم زنده‌یی
هزار‌آبادِ نومون خشکی
صدای یوِ زندگی‌ یی
یو زندگی‌ صدایی
نفس‌هوایی‌
نظر‌خدایی
نامه‌ی تکوینی
نومِ اول و آخری
ای‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی سه حرفِ همیشه تر
ای‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی‌ی سه همیشه‌ تازه
ن‌‌
ن‌‌
ه!
ن‌‌
ن‌‌
ه!


عکس: بی‌ بل با سلفونی که با هم حرف می‌‌زدیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...