۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

من به


من به این جهان آمدم سرم را گرم کنم
داغ کنم
سرخ کنم
ذوب کنم
بریزم از تن‌ ام
در قالبِ سری دیگر
بر تنی دیگر
در جهانی‌ دیگر

۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه

گوشتِ گر


گوشتِ گرسنه‌‌ای که می‌‌دود
گوشتِ گرسنه‌‌ای که می‌‌گریزد
گوشتِ خسته‌ای که می‌‌رسد
گوشتِ خسته‌ای که می‌‌غلتد
گوشتِ خسته‌ای که می‌‌خورد
گوشتِ خسته‌ای که خورده می‌‌شود

من به

من به این جهان آمدم سرم را گرم کنم داغ کنم سرخ کنم ذوب کنم بریزم از تن‌ ام در قالبِ سری دیگر بر تنی دیگر در جهانی‌ دیگر ...