۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

به ع ش و

سلام پسعمو,
امیدوارم که نوروز و سال نو به تو و خانواده ت هم خوش بگذره!
عبدالرضا جان, مو دگه جان خودت دارم گیج ابودنوم, غیر ای دحت عموونوم که آدمون بسیار محترمی ین, هر کسی دگه تا حالا شماره مو دستی کوته ای مونی تقاضای پول کرده!
تو یه بیست سال گذشته هچکدوم ای قوم و خویشون ما هرگز به خودی زحمت نداده که حالی ای یکی ای اسیرون و گرفتارون ما بپرسه!
انتظاری هم ای کسی نی!
تو همه یه سالون مو ای خرج خورد و خوراک خودم زه و رستادوم برای گرفتارون خانواده م. به قوم و خویشون نزدیک خودم هم هر وقت تاهستوم و حتا نتاهستوم قرض م که و کمکم که!
دگه واقعا  جونم به لبم رسیده!
هنو قبض یه یه میلیون تومنی که یه ماه برای برار اسیرم و گوچگون محسن و یکی دگه م رستاده خشک نبوده تو درخواست اکنی, تویی که اریی ماشین اخری, خونه داری, کار داشتی و,...
و هر که زنگ ازنم حالی بپرسم فورا پولی اوی!
به خدا خوی یه همه پولی که تو یه سالن مو برای دیگران م رستا  اتاهستم بهترین خونه تو کانادا بخرم, مو ای همه چیزم گذشتم که خانواده م ناامید و محتاج هر کس و ناکس نبو!
کلی هم جوون بی عرضه دارین که کار ناکنن!
مو دگه خسته بودم!
واقعا اگه پولی هم داشتم اول ارستادوم برای یه قوم و خویش محتاج, نه کسی که خونه و ماشین لوکس داره!
هر چند ادونوم که تو قرض ت اوی!
مو هچ دلم ناخواهه خوی تو بگوم که چقده به چه کسونی پولم داده و  ادادنوم, به تو و هچکه دگه مربوط نهه, ولی تو که هم خودت و هم برارت خوشبختانه کار و بارتون خوبه دگه دست کم رابطه خوتون خوی مو آلوده پول نکنی!
اگه کمکن مون و برارم مهدی نهر خدا ادونه اسیر ما و یتیمون ما چه حال و روزی داشتن, آ  سالون گذشته بماند که هم مهدی و هم دو خوه زارم اسیررن و نه یر و مشتی یتیم!
خوشحالرم که رابطه مون و تو تا حالا آلوده پول نهر, خیلی دلم تنگ بو, به ویژه وقتی ادونوم که باوات حتا یه سریش به عموی در حال مرگ نزه, بهانه ش یه یر که معتاده!
مدوک که کل هم گزر بودین و مدت های که ای کار کوته هچوقت حتا گپ پولی جلو مو نزه.  آیا تو تا حالا یه دفه ای عموت پرسیتنه که خرت به چند؟
خیلی کوششم که که دشمنت ندهم!  

به ف ح

ای جان به فدای دوست بخشاینده مهربان,
من هم می خواستم همین امروز و فردای پیش از نوروز برایت بنویسم هم برای شادباش و هم خواهش پوزش صد در صد!
در این جهان بیش از پیش ناشناس شونده که همه چون جزیره هایی آزمند, خشکی را در دریای هستی گسترش می دهند و روزبروز میدان بر دوستان تنگ تر می شود و جای سخن مهرآمیز و روشن و راستیجو را خرده ادبیاتی مربا گون-زهرآگین یا پرخاشخر-وهن آلوده می گیرد, آدمی یا باید خودش را غار کند برود تو  و خاموشی خودش را شخم بزند یا از باشندگان بیرون نترسد و کسی را نترساند و با دوست و دشمن زبان اش راستی و درستیجوی باشد!
به این نو کانیبال های اوپوزیسیون نگاه می کنم که چگونه  تیزی و تندی و درشتی  فحش و فضیحت را دلیل حقانیت خود می دانند و هیچ کسی از بیل بولدوزر زورگویی آنها در  امان نیست, و حتا وقتی می خواهند با همگنان خود حرف نرمی بزنند باید آلوده به کلفتی به فلانجای "دشمن مشترک"باشد, که  هنوز نه به دار است و نه به بار, می خواهند گلوی همه را بدرند اگر کلید اوین ها را به دست بگیرند چه می کنند, از سیاست دشمنی می ترسم!
من دست به آزمون ترسناکی زدم: تماشای این روحوضی نفرت و کینتوزی و همخیزی همه با هم به سوی تباهی محض ,و شرکت نکردن در آن, حتا به اندازه گذاشتن یک نقطه, یک ویرگول! این کار ترسناک است چون معجون دلبههمزن صحنه در تو تلنبار می شود بی امداد از نیروهای غیبی اسهال و استفراغ, گل به رویت!
 من مدت ها از نوشتن ترسیدم!
احساس می کردم اگر انگشت به کیبورد بزنم همه تاریخ زبان را بالا می آورد!
 یواش یواش آغاز کردم به نوشتن و دیدم که سخن من رو به آرامش دارد و میل به آهستگی و درنگ و دیدار و احوالپرسی از واژه ها!
 من با دوباره نوشتن انگار داشتم خودم را به یاد می آوردم خودی دور و از دست رفته, دورانداخته شده, افگانه!
 مدت ها بود نمی توانستم بخوانم آنطور که زمانی می خواندم با شور و شوق دیوهای نخستین پس از اختراع سرگیجه آور خود را در خطوط-پراکندن, هر چه می خواندم در همان سطرهای نخست نومیدم می کرد!
 دلم از چرکینخوانی و چرکیننویسی مسموم شده بود!
 سر ادبیات را در چاهک فرو کرده بودند و از آن می خواستند غزل بسراید!
 حالا دوباره می خوانم و خواندن بر من تاثیر نیک می گذارد حس می کنم همچون خوراکی نیرو افزا بر من می افزاید و مرا در برابر میکرب های بیشمار, تا اندازه ای ایمن می کند!
کم می خوانم کم می نویسم ولی به آن دل می دهم!
شاید آنچه برایت نوشتم درشت بود ولی از این حال و هوا نوشتم و انگار که برای خودم, چون آنقدر آثار دوستی تو اینجا و آنجا در زندگی من هست که  تو را  از خویش می دانم!
 با اینهمه آ ن بالا از خواهش پوزش صد در صد از تو  نوشتم چون چه می دانی سخن تو در دیگری چه طنینی دارد آنهم در این دوران چرکین و خونین و مالین و با آن شرایطی که تو داری, هر چند من به این دلیل چنان نوشتم که تو یا ناسزا می شنوی و یا کامنت های "فرندانه" میخوانی که بیشتر وقت ها به مواد آرایشی روی کیک ها می ماند و چیزی از خود ندارد!
این چند خط را نوشتم چون این یکی دو هفته احساس می کردم که ممکن است از سخن من رنجه شده باشی!
من درست یا نادرست به نظرم رسید که شاید کسی غیر از من چنین زنگی را برای تو به صدا در نیاورد!
ما فرسنگ های نوری از خود دور شده ایم و باید خود را در تاریکی بی پایان  صدا بزنیم: کی ببینی تو را چنان که تویی!
دوست عزیزم, نوروز و  نو سال  تو هم خوش و خجسته!
روبوسی
حسین 

۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

چرا ب

چرا بدوم
کژدم می‌‌دود
کژ‌دمک می‌‌دود
آهوان می‌‌دوند
شکارچیان می‌‌دوند
پرنده‌ای نشسته روی پاره سنگی‌ که می‌‌دود به سوی درختِ نغمه ها 
زیرِ سایه‌اش
 نشسته سنگی‌ میانِ دویدن
نشسته‌ام رویش

۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

د ش

درختی افتاده با میوه‌هایی‌ آویزان از سایه‌ای افراشته