۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

دروازه رفتم


دروازه رفتم
دریچه آمدم
دروازه‌بان رفتم
در‌وازکن آمدم
مترقی هم همان ترقه‌های چهارشنبه سوری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...