۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

اغ تِ شاشِ


اغ تِ شاشِ ذهنی‌ِ بصی رت در فصا حتیِ مرحومِ آین ده:
آی بی‌ مخ!
اسمت چیه!

-بی‌ مخا من های
بیم خا‌م نه‌ ای
بی‌ مخ آمنه‌ای
بیم خامنه‌ای
بی‌ مخ‌ام نهای
بیمخا‌م نها ی
بی‌ مخا‌منه‌ای
بیمخا‌منه‌ای

۲ نظر:

  1. http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2034272/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88

    پاسخحذف

روانشاد آینده : پرزیدنت

مرگ من لمبانده پیتزای جگر حال دارد میل حلوای جگر از جگر سازم برایش بستنی روی آن ریزم مربای جگر شربت از خون جگر پیش‌اش نهم با کلمپه‌های ...