۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

چرا دیگر


چرا من دیگر یک شاعرِ تیراختوری نیستم؟


۲ نظر:

  1. http://www.tajrobehmag.com/article/660/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4

    پاسخحذف

"Poet"

Rana Kabbani Rana Kabbani (Poet) Born:  1958, Damascus, Syria Books:  Imperial Fictions Europes M...