۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

این یک این


این یک این یک یک یک نیست نیست
این دیگر یک این دیگر یک حتا یک نمایشِ دستِ هشتصد‌مِ یک خیانتِتصاویرِ یک رنه مگریت نیست بلکه گونه‌ای از "قیامت‌قامت و قامت‌قیامتِ" مدرن‌نما تا مرزِ پوسیدگیِ نخ و نقش است:


http://peykekhalvat.blogfa.com/post-185.aspx


https://www.youtube.com/watch?v=pgKdRHuoxgM


https://paradox.blog.ir/1392/07/12/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

http://eghbaldoost.blogfa.com/

http://sokoote90.blogfa.com/post/434

http://www.cloob.com/u/mohsen12345678980/123012145/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_!

http://www.shahrvand.com/archives/15486

http://www.mohaddesin.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D9%84/%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/226.html

https://ok.ru/group/54672366436377/topic/62550022466329

http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-4/345240-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3


http://rokhsat.parsiblog.com/Posts/649/%D8%A7%D9%8A%D9%86+%D9%8A%DA%A9+%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA..../

http://sisila.persianblog.ir/post/14/

http://hafteh.ca/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=717&id=73

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

http://www.araznews.ir/%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-the-terminal/


http://www.isna.ir/news/95040116679/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF


http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/16/1038309/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA


http://jahaneghtesad.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


http://aftabnews.ir/fa/news/378225/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


http://rasekhoon.net/special/show/841959/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


http://www.fardanews.com/fa/news/131495/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAhttps://fidibo.com/book/6350-%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20pdf)


http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/251572/-%D9%85%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-


تکرارِ بی‌ زایشِ خیانت به ذوق و هوش و حس و حساسیت است و تنبلی و تنبلی و تنبلی...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لالا

لا اله الا آلف الله لا اله الا آلف آدولف‌الله