۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

سامانتا پاور!


سامانتا پاور!
سامانتا پااااور!
دوباره صدا کابوس زد!
باز غرقِ عرق  شدم بیدار
از خر و پفِ کیرم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...