۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

"موردر اند کو‌اوپری‌تد: کوشر نوسترا"


"موردر اند کو‌اوپری‌تد: کوشر نوسترا". آماده برای قتل هر کس در هر جا با دریافت اوردر، آدرس، و وجه معین. از این سندیکا‌ها در خواب اسرائیل بسیار هست اگر پشت تابلو‌هایشان را به دقت بخوانی. جمهوری اسلامی در مقایسه با جمهوری یهودی اسرائیل، اصغر‌قاتلی ‌ست که می‌یر لنسکی را به خواب می‌‌بیند بی‌ آنکه بشناسدش.اصغر‌قاتل، قاتلی درنده است، ولی‌ یک هزارم کلاس، پابلیک ریلیشن، و تکنولوژی قتل گنگستر ناشناس رویایش را هم ندارد. با اینهمه می‌یر لنسکی، آنقدر زبل است که به همه باورانده که اصغر‌قاتل ختم النوابغِ قاتلین است. خود اصغر‌قاتل هم باور کرده. گرهگاه خطر اینجاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...