۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

سکوتی پرسکوتی پر از جای بال
می‌ زند
فاخته‌ای مرده
در گلویمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...