۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

سکوتی پرسکوتی پر از جای بال
می‌ زند
فاخته‌ای مرده
در گلویمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است