۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

خیره به ماه بم در آسمان بالتیمور : سمسام کشفی + پری
ای گلو‌های بندکی
دسته ی چا‌ها را
بکشید از قوها
بگذارید شنا کنند
در دریاچه ی سرخی که
جوشید از چاک سینه ها
این کشور را
چاقوکشان کشان کشان کشیدند بردند انداختند آنجا که قو
سپیدی‌اش را قی‌ کرد
در اند آواز و گم 
شد در چکاچاک چا
سرود قوکشان
پرزیدنت حسین شرنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...